|
  • Русский
  • English

Անահիտ Դավթի Եղիազարյան

Անահիտ Դավթի Եղիազարյան

«Մուրացան» ՀՀ ստոմատոլոգիական թիվ 4 պոլիկլինիկայի ղեկավար
ԵՊԲՀ մանկական սոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի դասախոս
Մանկական ստոմատոլոգ

Կրթություն

1973-1978թթ. ԵՊԲՀ, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ

1978-1979թթ. ԵՊԲՀ, ինտերնատուրա՝ ստոմատոլոգիա մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային գործունեություն

2011թ.-ից ԵՊԲՀ մանկական սոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի դասախոս

2011թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ ստոմատոլոգիական թիվ 4 պոլիկլինիկայի ղեկավար

2004-2011թթ. ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, Ընտանեկան, վիրաբուժական և մանկական ստոմատոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

2001-2004թթ. Կենտրոնական մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա, տնօրենի բուժ. գծով տեղակալ

1990-2001թթ. Կենտրոնական մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա, բուժ պրոֆիլակտիկ բաժնի վարիչ

1988-2001թթ. ԵՊԲՀ մանկական ստոմատոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

1982-1990թթ. Կենտրոնական մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա, մանկական ստոմատոլոգ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել